Projektmenedzseri 2. beszámoló

Intézményünk fő profilja a gimnáziumi képzés. Beiskolázási körzetünk a környező településeket foglalja magában. A pályázat megvalósításával hozzájárultunk a hátrányos helyzetű középiskolai tanulóink középfokú végzettségének megszerzéséhez, az iskolai lemorzsolódás megelőzéséhez. A régió általános fejlettségi helyzetét jelzi, hogy 25 kistérség közül egyike az ország komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségének.

Fejlesztésünk célja volt, hogy a középfokú végzettséget megszerezni szándékozó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében a pályázat keretében alapkészségeket fejlesszük, segítsük elő képességeik hatékony kibontakoztatását.

 

Középfokú oktatási intézményként nekünk is alapvető célunk, hogy kiterjesszük és elmélyítsük a tanulók általános műveltségét és felkészítsük diákjainkat a

 • a középfokú tanulmányok sikeres teljesítésére,
 • az Európai Uniós szinteknek megfelelő idegennyelv-tudásra,
 • a közép- és emelt szintű érettségi vizsga eredményes letételére,
 • a szakmai vizsgákra,
 • a felsőfokú intézményekben való eredményes tanulásra,
 • az élethosszig való tanulásra,
 • a munkába állásra

A pályázat kapcsán még nagyobb hangsúlyt adtunk az iskolánk által kialakított és elfogadott, az egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű egyéni tanulási útvonalat biztosító pedagógiai gyakorlatoknak.  Az egyénre szabott mentori rendszert bevezettük és gyakorlattá tettük, a bemeneti kompetenciamérést kidolgozunk, differenciált szöveges értékelő rendszert vezettünk be a hátrányokkal küzdő tanulók esetében.

A mentorokkal való kapcsolat sajátos kommunikációs légkört teremtett: ösztönözte a tanulókat a tudásra épülő, önálló véleményalkotásra, alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre diákként és majd felnőttként is.

A tantárgyi fejlesztés (közoktatási intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés ( pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztést és/vagy IKT kompetenciák fejlesztését szaktanáraink és fejlesztőpedagógusok végezték.

SNI-s és BTMN-es tanulóinkkal a helyi Nevelési Tanácsadó szakemberei aktuális tudásszinthez igazított fejlesztő program segítségével dolgoztak, biztosítva a mentoráltak „egyéni” haladását.

Az eredményes tanulás- és személyiségfejlesztés kulcsszereplője a mentor. A mentor vitte végig a folyamatot, ami a tanuló tudásában, magatartásában, egész személyiségfejlődésében változásokat hozott. 10 kolléga jelentkezett mentori feladatra.

A program során pedagógus továbbképzéseken több témában vettünk részt.

30 órás akkreditált képzés a program elején.

 • Gyakorlatorientált felkészítés a mentori feladatokra témakörben
 • Professzionális tanári kommunikáció

5 -5 órás képzés

 • Hatékony tanuló-megismerés, különös tekintettel a különböző hátrányokkal küzdő tanulók esetében
 • Új tanulásszervezési eljárások befogadó szemlélettel rendelkező középiskolában

Szabadidős, közösségépítő programokat szerveztünk: 25 darabot.

A szaktanárok és mentortanáraink mellett pályaválasztási szakemberek bevonásával erősítettük a pályaorientációs tevékenységünket.

A munkaügyi központ és más külső szakemberek bevonásával  workshopot tervezünk, ahol iskolánk mindkét ágazatán tanuló diákokhoz olyan előadókat, résztvevőket hívtunk, akik autentikusan tudtak beszámolni a szakterületükön végzett munkáról.

Sikernek könyveljük el, hogy mind a 10 végzős mentoráltunk sikeres érettségi vizsgát tett. A szabadon válaszható érettségi tantárgyaik vizsgaeredménye jó. Hárman egyetemi, főiskolai tanulmányokat szeretnének folytatni, hárman Okj-s   tanulmányokat fognak folytatni, egy tanuló rendészeti szakközépiskolába jelentkezett, hárman nem tanulnak most tovább.